Ορόσημα του Έργου

Μελέτη Χωροθέτησης Συνοδών Εγκαταστάσεων του Αγωγού και Μελέτη Όδευσης
 
 
 
 
Έναρξη: 1 Οκτωβρίου 2008
Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων και Βασικός Σχεδιασμός
 
 
 
 
 
Έναρξη: Μάρτιος 2009
Περίοδος Διαγωνισμού EPC
 
 
Νοέμβριος 2009 – Μάρτιος 2010
Περίοδος Κατασκευής
 
 
2011 – 2012
Εκτιμώμενη Παραλαβή και Έναρξη Λειτουργίας του Έργου
 
 
Αρχές 2013