Περιβαλλοντικά Θέματα

Οι Δεσμεύσεις μας

Η Trans-Balkan Pipeline B.V. αντιλαμβάνεται σαφώς την ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η οικολογική και περιβαλλοντική ευαισθησία είναι μεταξύ των κύριων αρχών που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας.

Δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση βέλτιστων περιβαλλοντικών επιδόσεων

Η βέλτιστη περιβαλλοντική επίδοση θα είναι το σημείο αναφοράς κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παραλαβή και τη λειτουργία του έργου.

Οι απαιτήσεις ασφαλείας είναι η κορυφαία προτεραιότητα της Εταιρείας μας

Η Trans-Balkan Pipeline B.V. θα ενσωματώσει στον σχεδιασμό του αγωγού και των σχετικών εγκαταστάσεων ένα κορυφαίας τεχνολογίας Σύστημα Ανίχνευσης Διαρροών (LDS), ένα Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) και ένα Σύστημα Διακοπής Λειτουργίας Εκτάκτου Ανάγκης (ESD).

Ανάλυση των κινδύνων ατυχήματος και ανάπτυξη σχεδίων ασφαλείας και άμεσης επέμβασης

Η Trans-Balkan Pipeline B.V. θα εκπονήσει μια Μελέτη Ασφαλείας και ένα Σχέδιο Επέμβασης Εκτάκτου Ανάγκης βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας SEVESO II και των τροποποιήσεων της, μια Μελέτη Πυρασφάλειας και ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης Ενδεχόμενης Διαρροής Πετρελαίου. Φυσικά, η διαχείριση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία είναι δεδομένη.

Αξιολόγηση όλων των πηγών πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανάπτυξη μέτρων ελέγχου για την ελαχιστοποίηση τους

Στα μέτρα ελέγχου περιλαμβάνονται η προσεκτική επιλογή όδευσης του αγωγού και συγκεκριμένα σχεδιαστικά μέτρα, σε συνδυασμό με τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

Περιβαλλοντικές & Κοινωνικές Μελέτες

Στα πλαίσια του Έργου, η Trans-Balkan Pipeline B.V. θα εκπονήσει τρεις κύριες μελέτες:

Μια μελέτη επιλογής τοποθεσίας για τις χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις.

Μια μελέτη προσδιορισμού όδευσης.

Μια Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές θα εξετάζονται σε συνεχή βάση καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης των μελετών.

 

Περιβαλλοντική Νομοθεσία & Πρότυπα

Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές μελέτες και αξιολογήσεις του έργου θα συμμορφώνονται με:

Τις Αρχές του Ισημερινού και τα Πρότυπα Απόδοσης του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC).

Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Τις Διεθνείς Συνθήκες (συμπεριλαμβανομένων των Συνθηκών Μαύρης Θάλασσας και MARPOL).

Τις Οδηγίες της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων της Οδηγίας περί Οικοτόπων, της Οδηγίας για την εκπόνηση των ΜΠΕ (EIA) και της Οδηγίας περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης (IPPC)).

Την εθνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτήσεων των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που σχετίζονται με τον Νόμο περί Προστασίας του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα και της Πράξης περί Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Βουλγαρία).