FAQ


Ποια είναι η TBP;

H Trans-Balkan Pipeline B.V. είναι μία διεθνής εταιρεία που ιδρύθηκε στο Άμστερνταμ στις 6 Φεβρουαρίου 2008 για την υλοποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη Συνεργασία για την κατασκευή και τη Λειτουργία του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη».

H Trans-Balkan Pipeline B.V. διαθέτει γραφεία στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα. Η Εταιρεία ιδρύθηκε με βάση τη Διακρατική Συμφωνία προκειμένου να συντάξει όλες τις σχετικές μελέτες, να υποβάλει αιτήσεις για τις σχετικές άδειες και να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.


Ποιοι είναι οι κάτοχοι μετοχών στην TBP;

Με βάση τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη Συνεργασία για την Κατασκευή και τη Λειτουργία του Πετρελαιαγωγού «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη», έγινε η εξής κατανομή του μετοχικού κεφαλαίου της Trans-BalkanPipelineB.V. μεταξύ των μετόχων:

 • 51,0% ρωσική συμμετοχή: Κ/Ξ «Pipeline Consortium “Burgas-Alexandroupolis” Ltd.».

 • 24,5% βουλγαρική συμμετοχή: Ανώνυμη εταιρία «Project Company Oil Pipeline Burgas-Alexandroupolis – BG AD».

 • 24,5% ελληνική συμμετοχή: «ΕΛΠΕ-ΘΡΑΚΗ A.E.» (23,5%), Ελληνική Δημοκρατία (1%). Ο συμμετέχων από την Ελλάδα «ΕΛΠΕ-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε από κοινού από τις εταιρείες «Ελληνικά Πετρέλαια» (25%) και «Θράκη» (75%).


Γιατί είναι σημαντικό το έργο;

Ο αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη είναι σημαντικός διότι θα δημιουργήσει μια νέα και αξιόπιστη δίοδο μεταφοράς αργού πετρελαίου μέσω της Ευρώπης, μειώνοντας της ανάγκη διακίνησης δεξαμενοπλοίων μέσω των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, η οποία συνεπάγεται καθυστερήσεις, αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων και επακόλουθο περιβαλλοντικό αντίκτυπο στα Στενά, στη Μαύρη Θάλασσα και στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος. Ο αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη θα αυξήσει την ενεργειακή και περιβαλλοντική ασφάλεια στην Ευρώπη. Εξομαλύνει την απρόσκοπτη διακίνηση του πετρελαίου στις Διεθνείς Αγορές με πολλαπλά οφέλη για την παγκόσμια οικονομία και καταναλωτές. Στη Βουλγαρία το έργο ανακηρύχθηκε από την Κυβέρνηση ως Έργο Εθνικής Σημασίας το Φεβρουάριο του 2009, ενώ το ίδιο αναμένεται να γίνει και στην Ελλάδα.


Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους εκτελείται το έργο;

Ο σκοπός του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη είναι η μεταφορά αργού πετρελαίου από τη Ρωσία και τη Βόρεια Κασπία σε προορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βόρειας Αμερικής και σε άλλες διεθνείς αγορές.

 • Με την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου στο εγγύς μέλλον, ο αγωγός θα αποτελέσει πρόσθετη δίοδο μεταφοράς εκτός εκείνης που περνά από τα Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων.

 • Τα Στενά δυσχεραίνουν τις θαλάσσιες μεταφορές εξαιτίας των φυσικών περιορισμών που σχετίζονται με το μέγεθος των δεξαμενοπλοίων και τους αυξημένους χρόνους αναμονής των πλοίων. Η πυκνή κυκλοφορία των δεξαμενοπλοίων και ο ενδεχόμενος κίνδυνος ατυχημάτων αποτελούν απειλή για το περιβάλλον των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων και, ως εκ τούτου, για τη Μαύρη Θάλασσα και το Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος.

 • Με το έργο αυτό, το αργό πετρέλαιο θα μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια από τα λιμάνια φόρτωσης αργού πετρελαίου της Μαύρης Θάλασσας στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας και από εκεί, μέσω του αγωγού, στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί, θα φορτώνεται σε δεξαμενόπλοια, τα οποία θα μεταφέρουν το αργό πετρέλαιο στον τελικό του προορισμό.

 • Η αρχική δυναμικότητα του έργου είναι 35 εκατομμύρια τόνοι αργού πετρελαίου κατ’ έτος (MTA), ενώ σύμφωνα με τη μελέτη, η δυνατότητα μεταφοράς μπορεί να αυξηθεί στους 50 ΜΤΑ έπειτα από 4 έτη.


Από πού θα προέρχεται το πετρέλαιο;

Το αργό πετρέλαιο θα προέρχεται από διάφορες πηγές, περιλαμβανομένης της περιοχής των Ουραλίων και της Δυτικής Σιβηρίας, καθώς και της περιοχής βορείως της Κασπίας Θάλασσας.


Πόσο θα κοστίσει το έργο και ποιος θα καλύψει αυτό το κόστος;

Το ακριβές κόστος του έργου δεν έχει ακόμη υπολογιστεί, αλλά πιθανώς θα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,5 δισεκατομμυρίου Ευρώ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τους εταίρους του έργου και από κοινοπραξία τραπεζών.


Ποια κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της τελικής όδευσης και χωροθέτησης των εγκαταστάσεων;

Θα ληφθούν υπόψη αρκετά ζητήματα για τον καθορισμό της οριστικής όδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές, αρχαιολογικά και ιστορικά κριτήρια, η ασφάλεια και υγιεινή, οι δυνατότητες κατασκευής και η συντήρηση, καθώς και οι απόψεις της τοπικής κοινωνίας, των αρμόδιων Υπουργείων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό του έργου θα λάβουν υπόψη όλα αυτά τα ζητήματα και θα καταλήξουν στη βέλτιστη όδευση, η οποία θα ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις.


Ποιοι απαρτίζουν την ομάδα σχεδιασμού της TBP;

Η TBP έχει συγκροτήσει μια ομάδα ειδικών από μεγάλους οίκους, καθώς και διεθνείς και Έλληνες ειδικούς σε θέματα μελετών, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα προκειμένου να καθορίσουν τις βέλτιστες δυνατές παραμέτρους για το έργο.

Η εταιρεία ILF Consulting Engineers (με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας) έχει την Ευθύνη Σχεδιασμού της Χωροθέτησης και Όδευσης του αγωγού και της Βασικής Μελέτης Σχεδιασμού του έργου. Επιπλέον, όσον αφορά στην τεχνική πτυχή του έργου, στη Βουλγαρία συνεργάζεται η εταιρεία CRS με έδρα τη Σόφια και στην Ελλάδα η εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ με έδρα την Αθήνα. Για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η ILF συνεργάζεται με τη διεθνή εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων Environmental Resources Management (ERM), που διασφαλίζει τη συμμόρφωση της ΜΠΕ με τα διεθνή πρότυπα. Η εκπόνηση της ΜΠΕ εκτελείται από τους εξής υπεργολάβους: Την βουλγαρική εταιρεία συμβούλων GeoMarine (Σόφια) και την ελληνική εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων Exergia (Αθήνα). Άλλοι εμπλεκόμενοι στο Έργο της TBP είναι η Société Générale ως οικονομικός σύμβουλος, η Allen & Overy ως νομικός σύμβουλος, η αμερικανική εταιρεία CERA ως σύμβουλος αγοράς, η KPMG ως οικονομικός ελεγκτής της Εταιρείας και η Deloitte & Touche ως φορολογικός σύμβουλος. Το ελληνικό δικηγορικό γραφείο Καρατζάς και Συνεργάτες, και το βουλγαρικό δικηγορικό γραφείο Spasov & Bratanov έχουν οριστεί ως οι τοπικοί Νομικοί Σύμβουλοι του έργου.


Σε ποιο στάδιο της μελέτης βρίσκεστε τώρα;

Ο σχεδιασμός του έργου είναι μια διαδικασία που αναλύεται σε επιμέρους στάδια. Κατ’ αρχάς, η όδευση του αγωγού γίνεται ολοένα και πιο συγκεκριμένη καθώς λαμβάνονται υπόψη διάφοροι περιορισμοί σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των τεχνικών μελετών. Αξιολογούνται και εκτιμούνται διάφορες επιλογές χωροθέτησης για τις εγκαταστάσεις δεξαμενών αποθήκευσης, τα αντλιοστάσια και τους μονούς πλωτήρες φόρτωσης (SPM) μέχρις ότου επιλεγεί η προτιμώμενη τοποθεσία. Καθώς προχωράμε στο επόμενο στάδιο σχεδιασμού, το επίπεδο λεπτομερούς ανάλυσης του έργου αυξάνει. Τα κύρια βήματα είναι τα εξής:

 • Μελέτες Χωροθέτησης και Όδευσης

 • Βασικός Σχεδιασμός της μελέτης για την επιλογή που έχει γίνει

 • Περιβαλλοντικές Μελέτες (αυτό είναι το σημείο όπου βρισκόμαστε τώρα)

 • Λεπτομερής Τεχνικός Σχεδιασμός Κατασκευής

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές μελέτες, στην Ελλάδα η Μελέτη Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΚΠΕ) υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στην Αθήνα το Σεπτέμβριο 2010. Τα επόμενα βήματα είναι η διανομή της ΜΚΠΕ στους φορείς που θα γνωμοδοτήσουν για το έργο σύμφωνα με το νόμο και η δημόσια διαβούλευση. Η περαιτέρω διαδικασίες εκκρεμούν για να γίνουν παράλληλα με τη Βουλγαρία.

Στη Βουλγαρία, μια αναθεωρημένη Μελέτη Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΚΠΕ) υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων στη Σόφια στις 19 Μαΐου 2011. Μετά την έγκριση του Υπουργείου, τα επόμενα βήματα θα είναι η διανομή της ΜΚΠΕ στους δήμους και η δημόσια διαβούλευση.


Τι γίνεται με τις μελέτες που εκπονήθηκαν πριν από αρκετά χρόνια στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα, εκπονήθηκε Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για την προτεινόμενη όδευση του αγωγού πριν από 9 έτη, για την οποία  το τότε Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε  προέγκριση χωροθέτησης για το έργο. Ωστόσο, η TBP έκρινε ότι η εν λόγω μελέτη έπρεπε να επικαιροποιηθεί και γι’ αυτό αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης περιβαλλοντικών αδειών από την αρχή. Ως αποτέλεσμα, πλέον έχει εκπονηθεί νέα ΠΠΕ. Αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε διάλογο με τις αρχές και το κοινό από τα αρχικά στάδια του έργου και να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί τους, διαβούλευση η οποία συνεχίζεται και αυτή την περίοδο.


Ποιο είναι το πρόγραμμα δημόσιας διαβούλευσης;

Το έργο πληροί τις ελληνικές και βουλγαρικές νομοθετικές απαιτήσεις περί γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικών με το έργο και περί διενέργειας διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς και με το κοινό. Είναι το πρώτο μεγάλο ενεργειακό έργο στην Ελλάδα που εφαρμόζει τόσο εκτεταμένο Πρόγραμμα Δημόσιας Διαβούλευσης, το οποίο ξεκίνησε με την έναρξη των μελετών και όχι μετά την αποπεράτωσή τους. Οι δράσεις διαβούλευσης που προγραμματίζονται για τη συνέχεια συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα ζητήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ολοκλήρωσης της ΜΠΕ.


Με βάση το Πρόγραμμα, ποιοι ενημερώνονται και με ποιους γίνεται διαβούλευση;

Οι φορείς στους οποίους δίδεται πληροφόρηση και με τους οποίους πραγματοποιείται διαβούλευση είναι οι εξής: Κρατικοί φορείς (σε εθνικό και τοπικό επίπεδο π.χ. Υπουργεία ή τοπικές υπηρεσίες / κρατικοί οργανισμοί), ινστιτούτα, τεχνικές υπηρεσίες, οργανισμοί που εκπροσωπούν συγκεκριμένες ομάδες ΜΚΟ, η Νομαρχία, το Τεχνικό Επιμελητήριο, επαγγελματικά/βιομηχανικά επιμελητήρια, Επιτροπές και, φυσικά — η πιο σημαντική ομάδα — οι πολίτες, δηλαδή εσείς!


Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες μας;

Όλες οι ανησυχίες των φορέων αλλά και των πολιτών καταγράφονται και θα ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη του έργου. Η TBP έχει δημιουργήσει ειδική διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης ερωτημάτων/ παρατηρήσεων για το έργο του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και στις δύο χώρες που δραστηριοποιείται. Τα στοιχεία επικοινωνίας της TBP είναι διαθέσιμα στα ενημερωτικά φυλλάδια του έργου και στην ιστοσελίδα της TBP, www.tbpipeline.com.


Κάνετε τη διαβούλευση με το κοινό επειδή αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία;

Η TBP δήλωσε από την αρχή ότι θα γίνουν διαφανείς συζητήσεις και αμοιβαίος διάλογος, καθώς και ότι οι ανησυχίες του κοινού θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Όσον αφορά στη Βουλγαρία η ρυθμιστική διαδικασία της ΜΠΕ προβλέπει διαβουλεύσεις κατά το διερευνητικό στάδιο, καθώς και κατά τον χρόνο δημόσιας συζήτησης των αποτελεσμάτων της ΜΠΕ. Αυτό συνάδει απολύτως με τις απαιτήσεις της ΕΕ και τη διεθνή βέλτιστη πρακτική. Εκτός από την διαδικασία που απαιτείται από την εθνική νομοθεσία, η TBP ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση και στις δύο χώρες από τα πρώιμα στάδια του έργου.

Όσον αφορά στην Ελλάδα η νομοθεσία απαιτεί τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης μετά την υποβολή της πλήρους ΜΠΕ, αλλά η εταιρεία εφάρμοσε μια πολιτική που προβλέπει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης με το ξεκίνημα των μελετών. Η διαβούλευση διεξάγεται σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τις εθνικές απαιτήσεις. Έχουν ξεκινήσει οι επαφές με τους αρμόδιους φορείς, τις τεχνικές υπηρεσίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο καθώς και με τους πολίτες του Έβρου από το Νοέμβριο του 2008. Πιστεύουμε ότι είναι ζωτικό να ακουστούν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση της Προκαταρκτικής ΠΕ και της πλήρους ΜΠΕ και στη συνέχεια κατά την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου.


Τι επιπτώσεις θα έχει το έργο σε περιοχές που είναι σημαντικές από οικολογική άποψη και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα πτηνά;

Ο στόχος της προσεκτικής χωροθέτησης και όδευσης είναι να αποφευχθούν οι επιπτώσεις σε ευαίσθητα φυσικά περιβάλλοντα. Εκεί όπου θα υπάρξουν κάποιες επιδράσεις, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση και την άμβλυνσή τους. Τέτοια μέτρα εξετάζονται λεπτομερώς στο πλαίσιο της ΜΠΕ και περιγράφονται στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ΣΠΚΔ) που αποτελεί σημαντικό μέρος της ΜΠΕ. Η ΜΠΕ θα συμπεριλάβει και μια αξιολόγηση συμβατότητας με τη συνθήκη Natura 2000, γεγονός που σημαίνει τη λήψη ειδικών μέτρων άμβλυνσης, εάν χρειαστεί, για την προστασία των επηρεαζόμενων περιοχών Natura 2000. Η κατασκευή θα λάβει υπόψη ορισμένες ευαίσθητες χρονικές περιόδους, όπως είναι η περίοδος αναπαραγωγής των πτηνών.


Υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας γύρω από τις εγκαταστάσεις δεξαμενών αποθήκευσης όπου δεν θα επιτρέπονται οι κατασκευές;

Coming soon...


Τι θα γίνει σε περίπτωση πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις δεξαμενών αποθήκευσης;

Θα εγκατασταθεί σύστημα πυρασφάλειας, βασισμένο στην πρόληψη, την ασφάλεια και την έγκαιρη καταστολή, ικανό να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο στις δεξαμενές αποθήκευσης.

Σχεδιάζονται αναχώματα γύρω από τις δεξαμενές με ειδική προστασία του εδάφους, των οποίων το μέγεθος θα επαρκεί για να συγκρατήσει όλο τον όγκο της δεξαμενής σε περίπτωση υπερχείλισης ή θραύσης μιας δεξαμενής. Προβλέπονται συστήματα προστασίας κατά της διάρρηξης για την πρόληψη ζημιών από τρίτους εντός των εγκαταστάσεων δεξαμενών αποθήκευσης.


Σε ποιο σημείο του Μπουργκάς θα φτάνει το πετρέλαιο και πού θα βρίσκονται οι εγκαταστάσεις δεξαμενών αποθήκευσης;

Αφού εξετάσθηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις και μετά από σειρά διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές και άλλες βουλγαρικές αρχές, η ΤΒΡ προτιμά τη λύση του Προβλήτα ο οποίος θα βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι του Rosenets– μια βιομηχανική περιοχή- το οποίο θα επιτρέψει τη συνένωση με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις μεταφορών.

Από εκεί, η σύνδεση με την προτεινόμενη τοποθεσία των εγκαταστάσεων δεξαμενών αποθήκευσης στο Δήμο του Kameno δίπλα στο Διυλιστήριο της Lukoil Neftekochim, περνάει μέσα από το Δήμο του Μπουργκάς, ως επί το πλείστον παράλληλα με τους υπάρχοντες πετρελαιαγωγούς.


Διέρχεται ο αγωγός από το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς;

Ο αγωγός διέρχεται από την περιφερειακή ζώνη της προστατευόμενης περιοχής του Δάσους της Δαδιάς, στην περιοχή του Σουφλίου, και όχι από τον πυρήνα του δάσους.  Η όδευση αυτή θεωρείται η καλύτερη μετά την διερεύνηση αρκετών εναλλακτικών λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Συγκεκριμένα, αν και διέρχεται από την περιφερειακή ζώνη του Πάρκου, η προτεινόμενη όδευση κινείται δίπλα από υφιστάμενους δρόμους ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις τόσο στο ίδιο το δάσος όσο και στα ευαίσθητα είδη ορνιθοπανίδας που το δάσος φιλοξενεί. Η εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου της Δαδιάς και με ΜΚΟ που εργάζονται στην περιοχή, προκειμένου να καθοριστεί μέσω διαλόγου η καλύτερη όδευση, η οποία θα ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, αλλά και τυχόν μέτρα αποκατάστασης. Οι συναντήσεις αυτές αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τον λεπτομερή σχεδιασμό του έργου.


Σχεδιάζετε την κατασκευή διυλιστηρίου στην Αλεξανδρούπολη;

Σε καμία περίπτωση.


Εφόσον ο αγωγός διέρχεται από ποταμούς, τι έχει γίνει για να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές της στάθμης των ποταμών;

Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε ελάχιστο βάθος 2-3 μ. εντός της κοίτης του ποταμού.

Για ποταμούς με αυξημένες πιθανότητες διάβρωσης και αποσάθρωσης του εδάφους, θα εκπονηθεί μια λεπτομερής μελέτη με τη εξέλιξη του έργου. Η βάση για τον υπολογισμό της αποσάθρωσης του εδάφους θα είναι οι πλημμύρες που έχουν συμβεί τα τελευταία 100 χρόνια.

Στο βαθμό του δυνατού, θα αποφευχθεί η τοποθέτηση του αγωγού σε κατακλυζόμενες εκτάσεις.

Το βασικό μέτρο ελέγχου πετρελαιοκηλίδων που χρησιμοποιείται σε σημεία όπου ο αγωγός διέρχεται από ποταμούς είναι η εγκατάσταση των Βανοστασίων Απομόνωσης (BVS) σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Τα Βανοστάσια θα χρησιμοποιούνται για την απομόνωση τμημάτων του αγωγού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με σκοπό την ελαχιστοποίηση της ποσότητας του πετρελαίου που θα διαρρεύσει από μια πιθανή θραύση του αγωγού. Οι σταθμοί αυτοί τοποθετούνται περίπου σε απόσταση 10-20 χλμ μεταξύ τους. Ωστόσο, σε ευαίσθητες περιοχές, όπως οι κατακλυζόμενες εκτάσεις γύρω από ποταμούς, τοποθετούνται σε πολύ μικρότερη απόσταση. Ο αριθμός και η χωροθέτηση των βανοστασίων έχει γίνει με βάση τα υψομετρικά στοιχεία της όδευσης και μια Ποσοτική Εκτίμηση Κινδύνου. Οι βάνες θα είναι σφαιρικές, πλήρους ανοίγματος με συγκολλημένα άκρα και υπόγειες χωρίς υπέργεια τμήματα. Τα Βανοστάσια Απομόνωσης κατασκευάζονται κάτω από το έδαφος, μέσα σε ένα λάκκο από σκυρόδεμα, ενώ η αίθουσα που φιλοξενεί τον επιτόπιο εξοπλισμό βρίσκεται πάνω από το έδαφος και η όλη κατασκευή θα είναι περιφραγμένη.

Σε περίπτωση ρωγμής του αγωγού, οι Βάνες Απομόνωσης θα κλείνουν αυτόματα, απομονώνοντας έτσι το τμήμα του αγωγού στο οποίο έχει εκδηλωθεί η ζημιά. Το πετρέλαιο αδειάζει από αυτό το τμήμα και η ζημιά επιδιορθώνεται άμεσα.


Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την πρόληψη της διάβρωσης;

Θα χρησιμοποιηθούν δύο συστήματα για τη μείωση της διάβρωσης: ένα ενεργητικό και ένα παθητικό. Το παθητικό σύστημα περιλαμβάνει την επένδυση του αγωγού με μόνωση τριών στρωμάτων με βάση το πολυαιθυλένιο, ενώ το ενεργητικό σύστημα είναι το λεγόμενο «σύστημα καθοδικής προστασίας», το οποίο διοχετεύει μικρή ηλεκτρική τάση στον αγωγό με σκοπό την αποφυγή χημικών αντιδράσεων που προκαλούν διάβρωση. Αυτό δεν επηρεάζει το περιβάλλον. Επιπλέον, θα διοχετεύεται μέσα στον αγωγό σε τακτική βάση ειδικός κινητός εξοπλισμός γνωστός ως ‘’Pipeline Integrity Gauge – PIG’’ με σκοπό την ανίχνευση οποιασδήποτε διάβρωσης.


Τι δεδομένα υπάρχουν σχετικά με τη συχνότητα μη τρομοκρατικών ατυχημάτων σε αγωγούς;

Τα δύο τρίτα όλων των ατυχημάτων σε αγωγούς συμβαίνουν εξαιτίας εκσκαφών ή κατασκευαστικών εργασιών κοντά στον αγωγό για τις οποίες δεν έχει ενημερωθεί η εταιρεία. Το υπόλοιπο ένα τρίτο συμβαίνουν εξαιτίας διάβρωσης. Για την ελαχιστοποίηση των εν λόγω κινδύνων, θα ληφθούν τα εξής μέτρα:

 • Εντός της τάφρου και πάνω στον αγωγό θα τοποθετηθεί μια ευδιάκριτη ταινία, η οποία θα χρησιμεύει ως προειδοποίηση κατά την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής.

 • Θα εκτελούνται τακτικές επιθεωρήσεις του αγωγού μέσω ειδικού κινητού εξοπλισμού (PIG) με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών ελαττωμάτων και διάβρωσης.

 • Ο αγωγός θα παρακολουθείται σε 24ωρη βάση από το Κέντρο Ελέγχου μέσω ενός Συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA), το οποίο θα ενεργοποιεί έναν συναγερμό σε περίπτωση εντοπισμού μη κανονικών παραμέτρων. Θα εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα τακτικής επιθεώρησης της ζώνης διέλευσης του αγωγού με πτήσεις ελικοπτέρων σε περιοχές, οι οποίες δεν θεωρούνται ευαίσθητες λόγω ύπαρξης πτηνών, καθώς και μέσω επίγειας επιθεώρησης.


Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την κατασκευή του αγωγού;

Η περίοδος κατασκευής για όλο το έργο συμπεριλαμβανομένων και των δεξαμενών αποθήκευσης, του αγωγού και των θαλάσσιων εγκαταστάσεων θα διαρκέσει περίπου 2 χρόνια. Η κατασκευή του αγωγού θα διαρκέσει περίπου 1,5 έτος. Το μέσο μήκος τμήματος που μπορεί να κατασκευαστεί ανά ημέρα είναι 600 μέτρα το μέγιστο.


Θα αγοράσει η TBP την απαιτούμενη γη και σε ποια τιμή;

Για τον αγωγό, η TBP θα συνάψει μια σύμβαση δουλείας με τους ιδιοκτήτες γης, η οποία θα δίνει στην ΤΒΡ το δικαίωμα να τοποθετήσει τον αγωγό και να έχει πρόσβαση σε αυτόν, όταν χρειάζεται. Αυτή η σύμβαση δεν θα μεταβάλει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης. Ο ιδιοκτήτης θα παραμένει ο ίδιος. Εντούτοις, η σύμβαση δουλείας θα ορίζει περιορισμούς στη χρήση γης από μέρους του ιδιοκτήτη εντός της ζώνης δουλείας του αγωγού και θα παρέχει δικαιώματα πρόσβασης στον φορέα λειτουργίας του αγωγού. Θα συμφωνηθεί μια χρηματική αποζημίωση για τη δουλεία της γης.

Η TBP θα προσπαθήσει να αγοράσει γη για τις υπέργειες σταθερές εγκαταστάσεις μέσω διαπραγματεύσεων που θα διεξάγει με τους ιδιοκτήτες γης, λαμβάνοντας υπόψη την αξία της γης και τις υφιστάμενες τιμές. Η απαλλοτρίωση θα χρησιμοποιείται μόνο ως η έσχατη επιλογή.


Θα αποζημιωθώ εάν ο αγωγός διασχίσει ένα τεμάχιο γης που μου ανήκει;

Οι ιδιοκτήτες γης ή οι αντίστοιχοι χρήστες θα εισπράξουν αποζημίωση για τις απώλειες που θα προκύψουν από την κατασκευή ή τη συντήρηση, περιλαμβανομένων και των μη αναμενόμενων ή τυχαίων ζημιών από τους αναδόχους.

Η αποζημίωση θα είναι εύλογη και δίκαιη και θα συνάδει με τη νομοθεσία και με τα πρότυπα της διεθνούς πρακτικής.

Θα υπάρχουν δύο είδη αποζημίωσης: Η πρώτη θα είναι ετήσια αποζημίωση για την κάλυψη της απώλειας σοδειάς με βάση την τιμή αγοράς των παραγόμενων προϊόντων, η οποία θα μπορεί να παραταθεί και για ένα ακόμη έτος, αν χρειαστεί. Η δεύτερη θα καλύπτει τη μόνιμη απώλεια επικειμένων. Αυτά τα ποσά θα καθοριστούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και μέσω νομικών διαδικασιών.


Πόσο πλάτος θα έχει η λωρίδα γης που θα επηρεαστεί;

Υπό κανονικές συνθήκες, το πλάτος της προσωρινής λωρίδας εργασίας κατά την κατασκευή του κυρίως αγωγού θα είναι 32 μ. Ωστόσο, μπορεί να μειωθεί στα 20 μ όταν ο αγωγός διασχίζει ευαίσθητες περιοχές, όπως για παράδειγμα δασικές εκτάσεις. Πρέπει να αναφερθεί ότι η τελική ζώνη δουλείας με τις σχετικές δεσμεύσεις θα είναι της τάξης των 5 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού.


Τι γίνεται σχετικά με το πρόβλημα των χερσαίων ναρκών και των πυρομαχικών κατά μήκος της όδευσης;

Στην Ελλάδα, έχουν ζητηθεί πληροφορίες σχετικά με πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί από το Υπουργείο Άμυνας. Η TBP θα εκτιμήσει κάθε πληροφορία που τυχόν είναι διαθέσιμη σχετικά με τη θέση πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί. Το Υπουργείο Άμυνας γνωρίζει τοποθεσίες, όπου υπάρχει κίνδυνος πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί, αλλά αυτά τα στοιχεία δεν είναι χαρτογραφημένα. Επιπλέον, θα υπάρχει προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας που θα έχει την ευθύνη καθαρισμού της όδευσης του αγωγού, αν χρειαστεί.

Το ζήτημα αυτό έχει αντιμετωπιστεί και στη Βουλγαρία.


Πότε θα συζητήσει η TBP τα ζητήματα γης (απόκτηση και αποζημίωση) με τους ιδιοκτήτες;

Η TBP θα έρθει σε επαφή με τους ιδιοκτήτες γης, όταν θα καθοριστεί η ακριβής όδευση του αγωγού και συνταχθεί το σχετικό κτηματολόγιο του αγωγού και των εγκαταστάσεων του έργου.


Τι θα γίνει αν ένας ιδιοκτήτης γης δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί η γη του;

Όσον αφορά στη Βουλγαρία, τον Ιανουάριο του 2009, το έργο κηρύχθηκε «Έργο Εθνικής Σημασίας» με σχετική απόφαση του υπουργικού συμβουλίου. Με βάση αυτόν τον χαρακτηρισμό, εάν δεν υπάρξει συμφωνία με έναν ιδιοκτήτη γης, έπειτα από πέντε διαπραγματεύσεις, ο φορέας του έργου μπορεί, ως έσχατο μέσο, να υποβάλει αίτηση απαλλοτρίωσης. Εντούτοις, η γενική πολιτική του έργου είναι να γίνονται διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη συμβιβαστικής αμοιβαίας συμφωνίας με τους ιδιοκτήτες γης.

Όσον αφορά στην Ελλάδα με την έκδοση απόφασης πράξης εγκατάστασης του έργου ξεκινάει άμεσα και η εκτέλεση του έργου. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας έχει νομική προστασία σύμφωνα με την οποία μπορεί να υποβάλει ένσταση για την τιμή μονάδας (η οποία ορίζεται από την Νομαρχιακή επιτροπή) και/ή στη συνέχεια, εάν δεν γίνει σωστά η αποκατάσταση ή εάν η όδευση του αγωγού μειώσει την αξία της περιουσίας του.


Ποια μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί;

Έχουν ληφθεί τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων και τη μείωση του κινδύνου διαρροής:

 • Περιπολίες με ελικόπτερα που θα εκτελούν τακτικές πτήσεις κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού ωστόσο, σημειώνεται ότι θα αποφεύγονται περιοχές που είναι ευαίσθητες λόγω της ύπαρξης πτηνών.

 • Εποχούμενες ή πεζές περιπολίες, ανάλογα με τις ανάγκες, κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού.

 • Βανοστάσια Απομόνωσης τοποθετημένα σε απόσταση περίπου 20 χλμ μεταξύ τους, αλλά και σε μικρότερη απόσταση, όταν πρόκειται για ευαίσθητες περιοχές, όπως για παράδειγμα σε ποταμούς. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απομόνωση τμημάτων του αγωγού.

 • Ο Ειδικός Κινητός Εξοπλισμός (Pipeline Integrity Gauge - PIG) που κινείται κατά μήκος του αγωγού και εντοπίζει προβλήματα, όπως μικρές ρωγμές ή βαθουλώματα.

 • Το αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης Διαρροών, που καταγράφει οποιαδήποτε μεταβολή πίεσης και ροής.

 • Ο αγωγός θα είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας χάλυβα επενδεδυμένος με εξωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης ζημιών.

 • Καθοδική Προστασία.


Εάν υπάρξει διαρροή, ποια θα είναι η αντίδραση;

Τα ατυχήματα που οδηγούν σε διαρροές είναι πολύ σπάνια. Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν εξαιτίας ζημιών που προκαλούνται τυχαία από τρίτους, λόγου χάρη από καλλιεργητές. Ωστόσο, σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς στον αγωγό, η σχετική πτώση πίεσης θα καταγράφεται αμέσως από τα συστήματα ασφαλείας του αγωγού και θα ξεκινάει η διαδικασία αντιμετώπισης. Αρχικά, θα ενεργοποιούνται αυτόματα οι βάνες που θα απομονώνουν αμέσως το τμήμα του αγωγού στο οποίο έχει εκδηλωθεί η ζημία. Στη συνέχεια, θα αδειάζει το πετρέλαιο από το απομονωμένο τμήμα, μέσω άντλησής του, στο επόμενο τμήμα. Κατόπιν το τμήμα του αγωγού που έχει υποστεί τη ζημία θα αφαιρείται και θα αντικαθίσταται από καινούριο σωλήνα. Οποιαδήποτε πετρελαιοκηλίδα θα καθαρίζεται. Το έδαφος που θα έχει ρυπανθεί με πετρέλαιο θα απομακρύνεται σε άλλο μέρος όπου θα απορρίπτεται μέσω κατάλληλων διαδικασιών.


Έχετε κάποιο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και συνδέεται αυτό με το σχέδιο πολιτικής προστασίας;

Η ΤΒΡ θα εκπονήσει Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης το οποίο θα καλύπτει όλα τα πιθανά σενάρια και θα περιλαμβάνεται στην Μελέτη Ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα μελέτες όπως το  σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της εταιρείας καθώς και η μελέτη ασφάλειας Seveso θα εξεταστούν από τις αρχές για να ενσωματωθούν στο ευρύτερο υφιστάμενο σχέδιο πολιτικής προστασίας των τοπικών αρχών, να καθορισθούν οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στα διάφορα επίπεδα πχ. εταιρείας, τοπικών αρχών, να ορισθούν οι σχετικές δράσεις, αρμοδιότητες, κλπ.


Σε περίπτωση διαρροής, τι γίνεται με τα υπόγεια ύδατα;

Λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα ώστε ο αγωγός να μην διασχίζει υδροφόρους ορίζοντες που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου νερού. Σε περιοχές όπου η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα είναι υψηλή, τα βανοστάσια απομόνωσης τοποθετούνται πιο κοντά το ένα στο άλλο με σκοπό τη μείωση της ρύπανσης σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας. Επιπλέον, σε σημεία όπου ο αγωγός διασχίζει υδάτινες οδούς, εκπονείται ειδική μελέτη (π.χ. μεγαλύτερο βάθος ταφής του αγωγού, προστασία από τη διάβρωση του εδάφους κλπ.) για επιπρόσθετη προστασία. Τέλος, σε ειδικά ευαίσθητα σημεία, όπως είναι οι ποταμοί Έβρος και Άρδας, θα εξεταστεί η εφαρμογή ειδικής μεθόδου εγκατάστασης του αγωγού χωρίς τη διάνοιξη ορύγματος, η οποία μειώνει στο ελάχιστο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.


Πόσες μόνιμες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν κατά τη λειτουργία;

Η ζήτηση για εργαζομένους κατά τη λειτουργία δεν μπορεί να καθοριστεί επακριβώς προς το παρόν. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει δημιουργία 150-200 νέων θέσεων εργασίας κατά την φάση της λειτουργίας, ενώ παράλληλα ποικίλες εξωτερικές υπηρεσίες θα ζητηθούν από τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες σε συνεχή βάση και πάνω από 30-40 χρόνια.


Θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην κατασκευή τοπικές εταιρείες;

Η TBP θα ζητήσει από τον Ανάδοχο Σχεδιασμού και Κατασκευής να ανακοινώνει δημόσια τις σχετικές θέσεις εργασίας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, έτσι ώστε να παρέχονται τοπικές ευκαιρίες απασχόλησης. Συγκεκριμένα στοιχεία θα καθοριστούν στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ΣΠΚΔ), το οποίο θα αποτελεί μέρος της ΜΠΕ. Είναι πιθανό να υπάρξουν ευκαιρίες για τοπικές προμήθειες υπηρεσιών σε σχέση με την παροχή διαμονής, διατροφής και καταλυμάτων για τους αναδόχους. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω ευκαιρίες.


Πώς θα επηρεαστεί από το έργο η τοπική αλιεία και οι παράκτιες περιοχές αναπαραγωγής αλιευμάτων;

Προς το παρόν συλλέγονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παράκτια αλιεύματα και τις περιοχές αναπαραγωγής αλιευμάτων. Στην ΜΠΕ, θα αξιολογηθούν οι πιθανές επιπτώσεις που θα έχει η κατασκευή και η λειτουργία του αγωγού και των μονών πλωτήρων φόρτωσης (SPM) στα εν λόγω αλιεύματα και στις εν λόγω περιοχές αναπαραγωγής αλιευμάτων, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.


Θα υπάρξουν περιορισμοί στις αλιευτικές δραστηριότητες γύρω από τους θαλάσσιους αγωγούς και τα SPM;

Οι θαλάσσιοι αγωγοί θα ταφούν μέσα σε τάφρους που θα διανοιχθούν για το σκοπό αυτό. Οι αλιευτικές δραστηριότητες θα μπορούν να συνεχιστούν σε αυτή την περιοχή. Ωστόσο, θα υπάρξει μια ζώνη αποκλεισμού γύρω από τους μονούς πλωτήρες φόρτωσης (SPM) και τις περιοχές αγκυροβολίας όπου θα απαγορεύεται οπωσδήποτε η αλιεία.


Θα αποζημιωθούν οι αλιείς;

Στην ΜΠΕ αξιολογούνται οι επιπτώσεις για τους αλιείς. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, θα εξεταστεί η λήψη κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων.


Πόσο μεγάλα θα είναι τα δεξαμενόπλοια;

Όσον αφορά στη Βουλγαρία, τα δεξαμενόπλοια που προβλέπεται να παραδίδουν πετρέλαιο στο σύστημα του αγωγού στο Μπουργκάς θα είναι τύπου Suezmax. Είναι περίπου διπλάσια σε μέγεθος από τα δεξαμενόπλοια Aframax που εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή τον Τερματικό Σταθμό της Lukoil στο Rosenets.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, τα δεξαμενόπλοια θα ποικίλλουν από Πολύ Μεγάλα Δεξαμενόπλοια (VLCC) έως δεξαμενόπλοια μεγέθους Suezmax και Aframax.


Τι θα λέγατε για την πιθανότητα σύγκρουσης ενός δ/ξ με τα SPM; Ποιος θα είναι υπεύθυνος για μια πιθανή πετρελαιοκηλίδα;

Η πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ δεξαμενοπλοίων κατά τον κατάπλου/απόπλου από μονό πλωτήρα φόρτωσης (SPM) θα ελαχιστοποιηθεί μέσω ενός ακριβούς συστήματος ελέγχου Κυκλοφορίας και με την έκδοση εσωτερικών κανόνων κυκλοφορίας. Η TBP έχει δεσμευτεί ότι θα αναπτύξει ένα λεπτομερές σχέδιο αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της. Αυτό θα περιλαμβάνει την εξασφάλιση εξειδικευμένου εξοπλισμού και εξειδικευμένων σκαφών αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων και την παροχή προσωπικού ειδικά εκπαιδευμένου στην αντιμετώπιση τέτοιων κηλίδων. Παρόλα αυτά η TBP θα συμβληθεί με έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων από τον οποίο θα μπορεί να ζητά επιπρόσθετα μέσα, προσωπικό και εξειδίκευση σε περίπτωση εκτεταμένης πετρελαιοκηλίδας.


Μπορείτε να μας δώσετε στατιστικά στοιχεία για ατυχήματα σε άλλα SPM στην Ευρώπη και παγκοσμίως;

Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για σοβαρά ατυχήματα σε οποιαδήποτε SPM σε παγκόσμια κλίμακα.


Πώς σκοπεύετε να προστατεύσετε τις ακτές, τους κόλπους και τα δέλτα των ποταμών σε Βουλγαρία και Ελλάδα από πετρελαιοκηλίδες;

Η προστασία των ακτών, των κόλπων και των δέλτα ποταμών θα γίνεται με βάση το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτου Ανάγκης, το οποίο θα είναι εξαιρετικά αυστηρό.


Πώς αξιολογεί τον κίνδυνο πετρελαιοκηλίδας ο φορέας του Έργου;

Ο κίνδυνος πετρελαιοκηλίδας τόσο στους μονούς πλωτήρες φόρτωσης (SPM) όσο και κατά μήκος του αγωγού έχει εξεταστεί κατά τη χωροθέτηση / επιλογή της όδευσης και τώρα εξετάζεται λεπτομερέστερα κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΜΠΕ.


Ποια Μοντέλα Αντιμετώπισης Πετρελαιοκηλίδων έχετε εκτελέσει; Ποια είναι τα αποτελέσματα;

Προς το παρόν εκτελούνται Προκαταρκτικά Μοντέλα Πετρελαιοκηλίδων προς υποστήριξη της προεπιλογής των πλέον κατάλληλων θέσεων για τους μονούς πλωτήρες φόρτωσης (SPM). Αυτή η εργασία εκτελείται από τη  διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρία Oil Spill Response Limited, που έχει την έδρα της στο Σαουθάμπτον (Ηνωμένο Βασίλειο). Τα αποτελέσματα των μοντέλων έδειξαν ότι θα υπάρχει αναγκαίος χρόνος παρέμβασης, και ότι τα σκάφη υποστήριξης, που διαθέτουν εξοπλισμό ελέγχου πετρελαιοκηλίδων και δύτες, θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα κοντά στα SPM κατά τη διάρκεια των εργασιών φόρτωσης. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτου Ανάγκης θα αναφέρει τον αριθμό και τον  τύπο των σκαφών που θα είναι πάντοτε παρόντα στο Θαλάσσιο Τερματικό Σταθμό, τον εξοπλισμό που θα είναι τοποθετημένος πάνω στα σκάφη αυτά, τους κανόνες ανάπτυξης και τον τύπο και τη συχνότητα των εκπαιδευτικών ασκήσεων που θα εκτελούνται.


Σε περίπτωση ατυχήματος, περίπου πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για να φτάσει η πετρελαιοκηλίδα στην ακτή;

Προς το παρόν εκτελούνται μοντέλα πετρελαιοκηλίδων προς υποστήριξη της ΜΠΕ σε μια προσπάθεια εντοπισμού των συγκεκριμένων περιοχών της ακτογραμμής που κινδυνεύουν και του χρόνου που θα απαιτείται για να φτάσει το πετρέλαιο σε αυτές τις περιοχές. Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν στην ΜΠΕ και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα επέμβασης.


Σε περίπτωση εκδήλωσης πετρελαιοκηλίδας, πώς θα αποζημιωθούν οι τουριστικές και αλιευτικές επιχειρήσεις;

Θα ισχύουν οι κανονισμοί του κάθε κράτους, Ελλάδας, Βουλγαρίας, οι κοινοτικοί κανονισμοί, και η Συμφωνία Διέλευσης (Host Government Agreement) μεταξύ της TBP και των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και θα περιλαμβάνει ζητήματα αποζημίωσης.


Τι θα συμβεί σε περίπτωση εκδήλωσης πετρελαιοκηλίδας;

Θα ενεργοποιείται αμέσως το σχέδιο αντιμετώπισης Εκτάκτου Ανάγκης. Το σχέδιο θα ορίζει σαφώς τη διαδικασία και τις ευθύνες κινητοποίησης και ενημέρωσης, καθώς και την αλληλουχία των σχετικών ενεργειών. Θα περιλαμβάνει, επίσης, έναν κατάλογο του τύπου του εξοπλισμού που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων διαφόρων μεγεθών, τύπων και τοποθεσιών. Στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις του Μπουργκάς και της Αλεξανδρούπολης, ο εξοπλισμός αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων θα περιλαμβάνει σκάφη αντιμετώπισης εξοπλισμένα με βραχίονες και εξοπλισμό περισυλλογής πετρελαίου, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης για το πετρέλαιο που ανακτάται. Επιπρόσθετα, θα υπάρχουν μέσα διασποράς του πετρελαίου που θα παίζουν το ρόλο εφεδρικής μεθόδου περιβαλλοντικής προστασίας σε περίπτωση θαλάσσιας πετρελαιοκηλίδας (τα μέσα διασποράς θα χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων αρχών).

Η τακτική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών θα διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό θα είναι εξοικειωμένο με την υλοποίηση του σχεδίου.


Θα εκδηλώνονται μικρές πετρελαιοκηλίδες εξαιτίας των φυσιολογικών εργασιών εκφόρτωσης;

Δεν θα εκδηλώνονται ούτε καν μικρές πετρελαιοκηλίδες κατά τη διάρκεια των φυσιολογικών εργασιών εκφόρτωσης.

Εάν εκδηλωθεί κηλίδα, θα πρόκειται για γεγονός μη φυσιολογικής λειτουργίας οπότε και θα εφαρμόζεται το σχέδιο αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων.


Τι πρόστιμα θα επιβάλλονται για μεγάλες πετρελαιοκηλίδες και ποιος θα τα πληρώνει;

Coming soon...


Θα υπάρχει μια ζώνη περιορισμού γύρω από τους μονούς πλωτήρες φόρτωσης (SPM) για μικρά/μεγάλα σκάφη;

Coming soon...


Χρειάζονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων κατά μήκος των ακτών ειδική ασφάλιση για πετρελαιοκηλίδες;

Coming soon...


Θα υπάρχει προσωπικό πλήρους/μερικής απασχόλησης υπεύθυνο για τη συντήρηση των SPM; Αν ναι, πόσο;

Coming soon...


Πόσο συχνοί θα είναι οι τακτικοί έλεγχοι συντήρησης στους μονούς πλωτήρες φόρτωσης (SPM);

Οι έλεγχοι συντήρησης θα εκτελούνται ακριβώς όπως ορίζουν τα Εγχειρίδια Συντήρησης , τα οποία θα συνταχθούν ειδικά για το έργο λαμβάνοντας υπόψη και τις πλήρεις οδηγίες των Προμηθευτών.